Ładowanie
×

Ważna informacja dla kierowców posiadających licencję TAXI

Gmina Świebodzice informuje, że kierowcy posiadający licencję TAXI maja ustawowy obowiązek dokonania weryfikacji uprawnień na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką do 31 marca 2024 r. W wyniku zmian, na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1123), na przedsiębiorców posiadających licencję na krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką został nałożony obowiązek przedstawienia organowi, który wydał przedmiotową licencję, poniższych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań:

1. Zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed

złożeniem dokumentów do weryfikacji, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu wykonywania zawodu kierowcy

2. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 39a ust. 1 pkt 2-4 ustawy o transporcie drogowym, tj.:

– oryginał orzeczenia lekarskiego potwierdzającego zdolność do wykonywania pracy

na stanowisku kierowcy (do wglądu),

– oryginał orzeczenia psychologicznego potwierdzającego zdolność do wykonywania

pracy na stanowisku kierowcy (do wglądu),

– odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdami samochodowymi, tj. prawo jazdy (do wglądu).

Powyższe dokumenty wraz z wnioskiem o weryfikację należy złożyć do dnia 31

marca 2024r. w Wydziale Spraw Obywatelskich, Ochrony Ludności i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Świebodzicach przy ul. Stefana Żeromskiego 27 pok. 7.

Urząd Miejski w Świebodzicach w terminie 14 dni od dnia otrzymania w/w dokumentów dokona ich weryfikacji, w wyniku której:

  Przekazali laptopy

1. w przypadku stwierdzenia braków formalnych wezwie przedsiębiorcę do ich usunięcia w terminie 14 dni od otrzymania wezwania albo

2. poinformuje przedsiębiorcę o spełnieniu wymagań określonych w ustawie.

W przypadku spełnienia w/w wymagań licencje zachowają ważność do upływu okresu na który zostały udzielone.

W przypadku niezłożenia przez przedsiębiorców dokumentów, lub niespełnienia warunków wskazanych powyżej, licencje wydane przed dniem 17 września 2023r. zachowają ważność do dnia 30 czerwca 2024 r., co oznacza, że licencje te z dniem 1 lipca 2024 r. będą nieważne.

Źródło i fot. swiebodzice.pl

Share this content:

Opublikuj komentarz