Ładowanie
×

STOP WYCINCE LASÓW – PETYCJA

Petycja mieszkańców Gminy Głuszyca w sprawie natychmiastowego zaprzestania masowej i rabunkowej wycinki drzew na terenach leśnych w Gminie Głuszyca, będących w zarządzie Lasów Państwowych.

LINK DO PETYCJI

https://www.petycjeonline.com/stop_wycince_lasow_na_terenie_gminy_guszyca#form

My niżej podpisani mieszkańcy Gminy Głuszyca, w oparciu o art. 7 Ustawy
o Lasach, § 1 wnosimy o:
natychmiastowe zaprzestanie masowej i rabunkowej wycinki lasów na terenie Gminy Głuszyca, a także o wyłączenie tego obszaru z wycinek w kolejnych latach.
UZASADNIENIE
W ostatnim czasie w sposób gwałtowny wycięto duże połacie lasu, znajdującego się na terenie Gminy Głuszyca, co budzi nasze oburzenie i czemu kategorycznie sprzeciwiamy się.
Mieszkańcy naszej gminy traktują okoliczne lasy jako swojego rodzaju spuściznę kulturową, o którą należy dbać, aby kolejne pokolenia mogły czerpać z jej walorów. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w objęciu terenów leśnych Gminy Głuszyca programem sieci ochrony przyrody na terytorium Unii Europejskiej – NATURA 2000, którego celem jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważane są za cenne i zagrożone w skali całej Europy.
Teren Gminy Głuszyca odwiedza coraz większa liczba turystów, którzy korzystają głównie z piękna leśnych duktów i atrakcji turystycznych, do których muszą dojść przez las. Niestety intensywność i zaawansowanie robót leśnych prowadzą do dewastacji szlaków pieszych oraz rowerowych, co w bezpośredni sposób przekłada się na odpływ podróżników, a także inwestorów.
Gmina Głuszyca corocznie wykłada duże środki finansowe na budowę infrastruktury turystycznej, aby poszerzać ofertę skierowaną do turystów, jednak obecna rabunkowa gospodarka leśna prowadzi do sytuacji, w której takie działania staną się zbędne.
Wielu mieszkańców Gminy Głuszyca swoją decyzję o osiedleniu się właśnie tu, podjęło ze względu na istniejące walory przyrodnicze, szczególnie obecne dookoła piękne lasy. Teraz obserwują jak ich krajobraz ulega degradacji z ręki człowieka.
Ten sam las po stronie sąsiedniej Republiki Czeskiej wygląda zupełnie inaczej! Czy drzewa po stronie czeskiej są wolne od kornika skoro stanowią całość z lasem po stronie polskiej?
Drogi dojazdowe do lasów są niszczone przez ciężki sprzęt, wykorzystywany do wycinki lasów. Lasy Państwowe na terenie naszej gminy nie partycypują w kosztach remontów dróg gminnych, a korzystają z nich intensywnie, co niestety w przyszłości będzie skutkowało wprowadzeniem ograniczenia tonażu dla pojazdów korzystających z tych obiektów. Tak drastyczne i szybkie prowadzenie wycinki jest wbrew humanitarnemu prawu do życia w czystym środowisku i przeczy zasadzie troski o zachowanie bioróżnorodności. Cierpią przy tym nie tylko ludzie, ale też zwierzęta. Intensywność prac leśnych (hałas, drgania powierzchni ziemi) spowodowała migrację zwierzyny w okolice zabudowań mieszkalnych, a nawet do centrum miasta.
Pozbawienie nas ogromnej części lasów pogorszy jakość powietrza, na które wpływ ma ruchliwa główna droga przebiegająca przez Głuszycę oraz wzmożony ruch na drogach w kierunku Wałbrzycha. Brak lasu to brak bariery ochronnej dla hałasu i zanieczyszczeń z ruchliwych tras. W naszym regionie troska o jakość powietrza powinna być szczególnie istotna.
Gwałtowna ingerencja w środowisko leśne powoduje zaburzenie funkcjonowania ujęć wody we wsi Łomnica i Głuszyca Górna, co prowadzi do zakłóceń w całej gospodarce wody pitnej w Gminie Głuszyca, a tym samym na dyskomfort życia mieszkańców.
Każdy spacerowicz i entuzjasta rowerowych wycieczek oraz relaksu na łonie przyrody ze zdumieniem dostrzega negatywne zmiany terenów leśnych, z przerażeniem obserwując trwającą wycinkę, realizowaną w większości w formie rębni zupełnej. Nadleśnictwo argumentuje to odnawianiem drzewostanu, a tak naprawdę jest to wycinanie dużych obszarów leśnych, bez względu na wiek
i różnorodność gatunkową poszczególnych drzew. Ich odtworzenie potrwa z pewnością długie lata. Obszary leśne Gminy Głuszyca znajdują się na terenie Gór Suchych i Sowich, który wg obowiązującego prawa powinien być szczególnie chroniony. Zgodnie z przyjmowaną przez Lasy Państwowe doktryną wielofunkcyjnej zrównoważonej gospodarki leśnej, funkcja gospodarcza nie powinna być wiodącą funkcją dla lasu na tym obszarze, a tymczasem nikt chyba nie ma złudzeń, że dążenie do maksymalizacji zysków jest nadrzędnym celem okolicznych Nadleśnictw, które nie uwzględniają walorów rekreacyjnych i ekologicznych otaczających nas lasów.
Dalsza wycinka tych lasów pozbawi nas możliwości korzystania z funkcji społecznej tych lasów.
Dlatego wyrażamy swój sprzeciw wobec bezrefleksyjnej polityki „urządzania lasów”w naszych okolicach, apelujemy o mniej inwazyjne zarządzanie zasobami leśnymi i zaniechanie rębni zupełnej, ponieważ las, w którym wycinka już się rozpoczęła
oraz okoliczne lasy, w których prace wycinkowe są zaplanowane, jest dla nas i naszych dzieci ważnym miejscem i chcemy, aby takim pozostało dla przyszłych pokoleń.

źródło gluszyca.pl

Share this content:

  Dzień z Sowami

Opublikuj komentarz