Ładowanie
×

Usuń azbest w Starych Bogaczowicach

Wójt Gminy Stare Bogaczowice zaprasza chętnych do składania wniosków na dofinansowanie kosztów demontażu, odbioru, transportu do miejsca utylizacji i utylizacji wyrobów zawierających azbest oraz oczyszczenia terenu składowania wyrobów zawierających azbest z pyłu azbestowego.

Dofinansowanie będzie udzielane w formie bezgotówkowej, poprzez sfinansowanie w całości przez Gminę wyżej wymienionych czynności. Wnioski wraz z załącznikami należy składać do Urzędu Gminy Stare Bogaczowice: w sekretariacie (pok. nr 21) w godzinach pracy urzędu, pocztą (decyduje data nadania w urzędzie pocztowym) lub za pośrednictwem platformy e-PUAP w dniach od 15 stycznia do 16 lutego 2024 r. Władze gminy proszą o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem określającym zasady i tryb udzielania pomocy w ramach Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Bogaczowice na lata 2018-2032 i załącznikami do niego. Uchwała, regulamin oraz druki wniosku i załączników dostępne są do pobrania ze strony internetowej Gminy Stare Bogaczowice https://www.starebogaczowice.ug.gov.pl/ w zakładce aktualności, jak również w siedzibie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, pok. nr 14. Dodatkowe informacje można uzyskać także, kierując zapytania na adres skrzynki e-mail: rig@starebogaczowice.ug.gov.pl lub telefonicznie: 74 8452 165 lub 74 8452 718.
Red.
Źródło i fot. https://www.starebogaczowice.ug.gov.pl

Share this content:

  Zmiana trasy Świebodzickiego Biegu Mikołajkowego

Opublikuj komentarz