Ładowanie
×

Budżet Gminy Świebodzice uchwalony

KOMUNIKAT GMINY Świebodzice

LXXXVII sesja Rady Miejskiej została zwołana na wniosek Burmistrza Miasta Pawła Ozgi z dnia 22 grudnia 2023 r. Posiedzenie rozpoczęło się 4 stycznia (czwartek). Było to jedno z najważniejszych posiedzeń w ciągu roku, ponieważ dotyczyło przyjęcia budżetu Gminy Świebodzice na rok 2024 oraz przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2024-2032.

Do pierwotnego porządku obrad wprowadzono zmiany, dokładając trzy projekty uchwał, których wnioskodawcą był Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj. Dwa projekty dotyczyły zmiany składu osobowego komisji stałych Rady Miejskiej w Świebodzicach, kolejny rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy gminnej drogi wraz z odwodnieniem w miejscowości Świebodzice obręb Pełcznica 2 na działkach oznaczonych nr 928 oraz 596 – od budynku przy ul. Klonowej 1 do budynku przy ul. Cisowej 19.

Po rozpoczęciu obrad, stwierdzeniu kworum i przedstawieniu sprawozdań Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym, Radni złożyli interpelacje i zapytania. Następnie rozpoczęło się procedowanie uchwały w sprawie budżetu Gminy Świebodzice na rok 2024. Dokument przedstawił Burmistrz Miasta Świebodzice. Jak podkreślił Włodarz w związku z niskimi dochodami Gminy w planie finansowym, zostały umieszczone jedynie kontynuacje inwestycji i zadań już rozpoczętych. Projekt dokumentu został złożony do Biura Rady Miejskiej i przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej 15 listopada 2023 r. RIO zaopiniowała projekt pozytywnie z uwagami. Organ nadzoru wskazuje na prawidłową konstrukcję dokumentu, a uwagi dotyczą jedynie włączenia w finansowanie m.in. wolnych środków oraz nadwyżki z lat ubiegłych. RIO wskazało, że na dzień wydawania opinii (14 grudnia 2023 r. – przyp. red.) jest to działanie obarczone ryzykiem, gdyż te wartości ustalane są na koniec roku budżetowego. Projekt uchwały został również przesłany do poszczególnych komisji stałych Rady Miejskiej. W ustawowym terminie żadna z nich nie złożyła żadnych pisemnych wniosków związanych z proponowanymi zmianami w projekcie budżetu. Na posiedzeniu Komisji Budżetu i Planowania Przestrzennego, w którym uczestniczyli Burmistrz Miasta, Skarbnik oraz m.in. Kierownik Wydziału Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej Radnym również zostały przedstawione założenia projektu budżetu. Jednak członkowie komisji nie zadali żadnych pytań. Burmistrz raz jeszcze wyjaśnił obecnym na Sali posiedzeń Radnym oraz Mieszkańcom oglądającym obrady, jak ważne jest przyjęcie uchwały w przygotowanym kształcie. Podkreślił, że kontynuacja, wynika z rozpoczętych już inwestycji, podpisanych umów z wykonawcami lub innych zobowiązań umownych. Wskazał, że przedłożony pod obrady projekt nie jest ostateczny i jeśli w ciągu roku pojawią się dodatkowe środki, można go będzie modyfikować. Wystąpienie Burmistrza Miasta uzupełniła Skarbnik Monika Kupczyńska, która wyjaśniła szczegółowo kwoty ujęte w projekcie uchwały budżetowej. Po rozpoczęciu dyskusji nad projektem uchwały budżetowej pierwszy wniosek merytoryczny złożył Radny Klubu Wspólne Świebodzice Bogdan Kożuchowicz, który zwrócił się o wykreślenie z § 14 upoważnienia Burmistrza Miasta do:
2) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz pokrycie planowanego deficytu do wysokości 10.200.000 zł;
3) dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w ramach działu pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, łącznie z wynagrodzeniami ze stosunku pracy;
4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:
a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich,
b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
Wniosek został przyjęty 12 głosami Radnych klubów opozycyjnych: Patryka Białego, Sebastiana Białego, Marcina Cichonia, Tomasza Czekaja, Anety Dobosz, Marka Gąsiora, Bogdana Kożuchowicza, Łukasza Kwadransa, Sławomira Łukawskiego, Zofii Marek, Adama Tobiasza, Krystiana Wołoszyna. Przeciw byli Radni: Grażyna Bieniada, Ewa Dziwosz, Jan Klepiec, Janusz Kościukiewicz, Zbigniew Opaliński, Zdzisław Pantal, Adam Pofelski i Jacek Żygłowicz.
Tym samym wynikiem zakończyło się głosowanie nad kolejnym wnioskiem złożonym przez Radnego Klubu Obywatelskie Świebodzice Sebastiana Białego, który zwrócił się o zmianę w §14 pkt. 1 wysokości kwoty zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu z wysokości 2.000.000 zł do 1.000.000 zł.
Następny wniosek w imieniu trzech klubów opozycyjnych: Wspólne Świebodzice, Obywatelskie Świebodzice i Zjednoczona Prawica złożył Radny Łukasz Kwadrans. Wniosek dotyczył przesunięcia środków w kwocie 1.100.000 zł przeznaczonych na wykup i zamianę gruntów na zadanie Budowa żłobka miejskiego na 48 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3, a tym samym utworzenie nowych miejsc żłobkowych na Osiedlu Sudeckim 12 w Świebodzicach.
W odpowiedzi głos zabrał Burmistrz Miasta Paweł Ozga, który wyjaśnił, że środki w tym rozdziale zostały zabezpieczone m.in. na odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z posadowionymi na nim budynkami przy ulicy Tadeusza Kościuszki. Należy przypomnieć, że na XI sesji Rady Miejskiej 27 czerwca 2019 r. Radni Rady Miejskiej niemal jednogłośnie (18 głosami za, przy 2 wstrzymujących się) przyjęli uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sąsiedztwie ul. Tadeusza Kościuszki w Świebodzicach. Uchwalona zmiana MPZP zrodziła jednak skutki prawne w postaci konieczności odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z posadowionymi na nim budynkami. 6 listopada 2023 r. roku zapadł wyrok Sądu Okręgowego, który nakazuje Gminie wykup tej nieruchomości za kwotę 2.529.440 zł i jest to kwota wymagalna. Głos w dyskusji zabrali również Radni Janusz Kościukiewicz i Adam Pofelski, którzy zaapelowali do pozostałych Radnych o konsekwencję w działaniu. Po kilkunastominutowej przerwie Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj poinformował, że w porozumieniu z Radnymi opozycyjnymi podjął decyzję o zarządzeniu przerwy w obradach do czwartku, 11 stycznia do godziny 16:00.
Po wznowieniu obrad jako pierwszy głos zabrał Burmistrz Miasta Paweł Ozga, który raz jeszcze poinformował, że zdaje sobie sprawę podobnie jak wszyscy Mieszkańcy, że utworzenie kolejnych miejsc żłobkowych w Gminie jest niezwykle ważne. Jednak w obecnie w mieście jest prowadzonych wiele inwestycji. Każda z nich wiąże się ze zobowiązaniami, jakie należy regulować w stosunku do wykonawców. Podkreślił, że zakończył się remont ulicy Siennej, kończą się prace na ul. Mikołaja Kopernika, a za chwilę rozpocznie się realizacja zadania na ulicy Kasztanowej. Przypomniał również, że decyzja w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ulicy Tadeusza Kościuszki była decyzją większości Rady Miejskiej i należy teraz konsekwentnie zakończyć tę sprawę, nie narażając Gminy na postępowanie komornicze. Pomimo rzeczowej argumentacji Radny Łukasz Kwadrans podtrzymał swój wniosek. W głosowaniu 11 Radnych było za, 4 przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Do dyskusji włączył się również Radny Sebastian Biały, który w sposób niegrzeczny i personalny zwracał się do Burmistrza, a jego wypowiedź spotkała się z upomnieniem ze strony Przewodniczącego Rady. W toku dalszych obrad wniosek w imieniu trzech klubów opozycyjnych złożył również Radny Krystian Wołoszyn, który zwrócił się o przesunięcie 1.100.000 zł z rozdziału 700 (wykup i zamiana gruntów – przyp. red.) z przeznaczeniem na wykup działek 371/2 oraz 370 obręb śródmieście 3 znajdujących się przy ul. Biskupa Ignacego Krasickiego po dawnej słodowni oraz uporządkowanie i wykonanie parkingu dla Mieszkańców Świebodzic. W tej sytuacji głos po raz kolejny zabrał Burmistrz Miasta Paweł Ozga, który doprecyzował dla Radnych oraz Mieszkańców, o jakim dokładnie terenie jest mowa. Przypomniał, że to nie pierwszy raz, kiedy pojawiają się plany na wykorzystanie tego terenu, jednak z uwagi na pozostałości m.in. muru obronnego jest to teren ścisłej ochrony konserwatorskiej. Oznacza to, nie tylko ogromne środki konieczne na wykup tego terenu, ale również całkowity brak możliwości realizacji na nim inwestycji takiej jak parking. Włodarz apelował o rozwagę, a także o zapoznanie się z faktami i sprawdzenie realnych możliwości zagospodarowania tego terenu. Radni nie uwzględnili jednak tych argumentów i przyjęli wniosek 11 głosami za, przy 5 głosach przeciw, 1 osoba się wstrzymała. Kolejny wniosek w imieniu trzech klubów odczytał Radny Sebastian Biały, który zwrócił się o przeznaczenie 1.100.000 zł z działu 700 na nową inwestycję budowę drogi gminnej łączącej Osiedle Piastowskie z ulicą Przemysłowa etap I. Za przyjęciem wniosku głosowało 11 Radnych, 6 było przeciw. Kolejny wniosek również został złożony przez Radnego Sebastiana Białego, który w imieniu Klubu Obywatelskie Świebodzice zwrócił się o zabezpieczenie środków na wykup nieruchomości przy ul. Tadeusza Kościuszki w kwocie 2.500.000 zł z administracji publicznej ze wskazaniem, które działki i za jaką kwotę zostaną wykupione. Po interwencji Skarbnik Miasta oraz mecenasa Radny doprecyzował swój wniosek, aby środki przesunąć z paragrafu wynagrodzenia i składki na wykup gruntów. Wniosek został przyjęty 11 głosami za, przy 5 przeciw, 1 osoba wstrzymała sięod głosu. Ostatecznie projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Świebodzice na rok 2024 wraz z wprowadzonymi zmianami został przyjęty 13 głosami Radnych, 3 osoby wstrzymały się od głosu, nikt nie był przeciw. Projekt w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2024-2032 wraz ze zmianami wynikającymi ze zmian dokonanych w uchwale budżetowej został przyjęty 14 głosami za, 3 osoby się wstrzymały.
Kolejnymi omawianymi projektami były zmiany w składach komisji stałych Rady Miejskiej. Za odwołaniem Tomasza Czekaja ze składu osobowego: Komisji Gospodarki Komunalnej, Leśnictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Handlu, Usług, Rynku Pracy, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w następstwie objęcia funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej głosowało 15 Radnych. Za powołaniem Radnej Haliny Mądrej do składu osobowego: Komisji Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej oraz Komisji Handlu, Usług, Rynku Pracy, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego było 16 Radnych. Ostatnim omawianym projektem była uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy gminnej drogi wraz z odwodnieniem w miejscowości Świebodzice obręb Pełcznica 2 na działkach oznaczonych nr 928 oraz 596 – od budynku przy ul. Klonowej 1 do budynku przy ul. Cisowej 19. Jak poinformował Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sławomir Łukawski na posiedzeniu 7 grudnia 2023 r. członkowie komisji uznali petycję za słuszną. Uchwała została przyjęta przez Radnych jednogłośnie. Po przekazaniu informacji dla Radnych Przewodniczący Rady Miejskiej zakończył obrady.

źródło i fot. swiebodzice.pl

  XXXII Forum Ekonomiczne za nami

Share this content:

Opublikuj komentarz